Arbetsmarknadsutredningen, matchningsbonus och AF varslar 4500 medarbetare

1 februari, 2019
Skriven av: utsikt
Kategori: Utsikt

Den särskilda utredaren Cecilia Fahlberg presenterde arbetsmarknadsutredningens huvudförslag i en debattartikel i DN med rubriken ”Arbetsförmedlingens styrning är ett illa hopsytt lapptäcke”. I utredningen finns det förslag om att de mervärden som de externa utförarna bidrar med i förhållande till att utföra motsvarande verksamhet i egen regi behöver utredas vidare (dn.se).

Almega/Kompetensföretagen (fd Bemanningsföretagen) reagerade på detta och menar att (kompetensforetagen.se):

"Att utreda vad de externa leverantörerna bidrar med är bara slöseri med tid. Vi vet att redan idag är våra medlemmar mer effektiva än Arbetsförmedlingen. De har, till skillnad mot AF, väl upparbetade kontakter med näringslivet och de är experter på att matcha den kompetens som arbetsgivarna eftersöker, de gör det snabbt och de gör det kostnadseffektivt. AF har fått många chanser att lösa sitt uppdrag men trots ökade resurser sjunker resultaten och arbetsgivarnas förtroende för myndigheten är lågt." (Patrik Eidfelt tf förbundsdirektör Kompetensföretagen)

I en annan debattartikel menar Almega vidare att det behövs en nationell myndighet för att sköta arbetsmarknadspolitiken, men att rollfördelningen mellan myndighet och marknad behöver bli tydligare. Dessutom bör en matchningsbonus införas (kompetensforetagen.se):

"Ersättningen till leverantörerna måste skapa incitament att fokusera på de som står längst från arbetsmarknaden och resultatersättningen bör vara extra hög för dessa grupper. För att säkerställa att leverantörerna etablerar sig över hela landet behöver ersättningen vara högre i glesbygd. Därutöver behövs en matchningsbonus, som styr leverantörerna mot att leverera inte bara ett jobb utan rätt jobb, samt att matchning mot bristyrken bör belönas särskilt."

Arbetsförmedlingen har beslutat att varsla 4500 medarbetare om uppsägning på grund av ett minskat ekonomiskt anslag – vilket tolkas vara en följd av den rådande M & KD-budgeten (arbetsformedlingen.se).

⇐ Tillbaka till bloggen.